drasko

Prof. dr Draško Marinković

predsjednik

Rođen je 1974. godine u Prnjavoru. Osnovne studije je završio 1998. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Postdiplomske studije završava 2001. godine odbranom magistarskog rada pod naslovom: „Dnevne migracije stanovništva opštine Prnjavor“. Doktorsku disertacija pod naslovom: „Izbjeglištvo – specifičan vid migracija stanovništva Republike Srpske u periodu 1991-2001.“ odbranio je 2004. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Od 1999. godine stalno je zaposlen na Univerzitetu u Banjoj Luci. U zvanju redovnog profesora na užim naučnim oblastima Društvena geografija i Demografija nastavu izvodi na Prirodno-matematičkom fakultetu i na Fakultetu političkih nauka. Od 2010. godine obavlja dužnost Šefa katedre za društvenu geografiju i demografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

U dosadašnjem naučnom polju rada najviše se bavio istraživanjem demografskog razvoja i migracija stanovništva, a posebno populacione politike prostora Republike Srpske. Dugogodišnji je član Odbora za reproduktivno zdravlje i demografiju Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske, Društva demografa Srbije, Srpskog geografskog društva i Geografskog društva Republike Srpske. Predsjednik je Centra za demografska istraživanja u Banjoj Luci.

Do sada je napisao i objavio više od 60 naučnih radova, jedanaest naučnih knjiga (tri kao autor i osam kao koautor) i dva udžbenika (koautor). Sa referatima i saopštenjima učestvovao je na brojnim naučno-stručnim skupovima, simpozijumima i konferencijama kod nas i u inostranstvu. Kao kordinator i član tima učestvovao u izradi tri međunarodna i više od dvadeset domaćih naučno-istraživačkih projekata. Kao rukovodilac za oblast demografije učestvovao u izradi Strategije razvoja Republike Srpske 2011-2015. godine i Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine. Član je Stručne redakcije za oblast prirodno-matematičkih nauka (geografija, demografija i statistika) u izradi Enciklopedije Republike Srpske. Bio je rukovodilac nacionalnog projekta „Demografski razvoj i populaciona politika Republike Srpske – analiza stanja i prijedlog mjera“.