drasko

Aleksandar Majić, ma

zamjenik predsjednika

Rođen je 1986. godine u Bihaću. Osnovne akademske studije završio je 2011. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, odbranivši završni rad pod nazivom: Mortalitet stanovništva Republike Srpske – faktori i posljedice. Master studije završava na istom studijskom programu 2016. godine, odbranom master teme pod nazivom: Teritorijalni razmještaj stanovništva Republike Srpske prema popisu 2013. godine, čime stiče naučno zvanje magistra geografije. Trenutno pohađa završnu godinu doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na kojem piše doktorsku tezu pod nazivom „Diferencijacija mortaliteta stanovništva Republike Srpske“.

Od 2012. godine stalno je zaposlen na Univerzitetu u Banjoj Luci, a 2016. godine izabran u zvanje višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti Društvena geografija na kojoj izvodi vježbe na Prirodno-matematičkom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

U dosadašnjem naučnom polju rada najviše se bavio istraživanjem razmještaja stanovništva, fertiliteta, smrtnosti i starenja stanovništva, posebno na prostoru Republike Srpske. Do sada je kao koautor napisao i objavio preko 20 naučnih i stručnih radova, uključujući i jednu naučnu monografiju.