Udruženje „Centar za demografska istraživanja“ je naučno-stručna, nevladina, vanstranačka, dobrovoljna organizacija, sa statusom udruženja građana,
koja inicira korištenje demografskih znanja u cilju rješavanja demografskih problema.

Udruženje je osnovano 2001. godine sa sjedištem u Banjoj Luci,
ul. Mladena Stojanovića 2.

Radi ostvarivanja osnovnih ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom udruženje obavlja naučno-stručnu, izdavačku i javnu (opštedruštvenu) djelatnost i otvoreno je za saradnju i međusobne odnose sa fizičkim i pravnim licima, organima vlasti, nevladinim i drugim organizacijama.


Udruženje ostvaruje ciljeve i zadatke kroz sljedeće aktivnosti:

Razvoj i unapređenje demografije kao nauke.

Unapređivanje naučno-istraživačkog rada u oblasti demografije.

Širenje i korištenje demografskih znanja u cilju rješavanja demografskih problema.

Naučni i stručni doprinos i stvaranje uslova za realizaciju istraživačkih projekata iz oblasti demografskih istraživanja.

Podsticanje, osposobljavanje i usavršavanje mladih za bavljenje naučno-istraživačkim radom iz oblasti demografskih istraživanja.

Razvijanje saradnje sa srodnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje inicira i organizuje simpozijume, seminare, savjetovanja i druge oblike stručnog okupljanja i usavršavanja svojih članova.

Izdaje časopise, naučne monografije i druge publikacije od interesa za naučno-istraživački rad u oblasti demografije.

Sarađuje sa nadležnim organima i institucijama po svim pitanjima organizovanja, finansiranja i realizovanja svojih tekućih radnih zadataka.

Vrši i ostale poslove iz oblasti demografskih istraživanja koji afirmišu ovo Udruženje u zemlji i inostranstvu.